Dla kandydatów

Zapraszamy kandydatów (dzieci do 7 roku życia) do udziału w zajęciach umuzykalniających. Zebranie informacyjne dla rodziców odbędzie się 9 marca 2020 r o godz. 16,00. Zajęcia odbywać się będą jeden raz w tygodniu.
Na zajęcia proszę przygotować dziecku blok, kredki i obuwie zmienne.

Harmonogram rekrutacji

 • 5 marca 2020 – dzień otwarty szkoły
 • 9 marca 2020 – spotkanie informacyjne o godz. 16,00
 • 10 marca 2020 – zajęcia umuzykalniające
 • 12 marca 2020 – zajęcia umuzykalniające
 • 17,19 marca 2020 – zajęcia umuzykalniające
 • 24, 26 marca 2020 – zajęcia umuzykalniające
 • 27 marca 2020 – ostatni dzień do składania zgłoszeń kandydatów
 • 31 marca 2020 godz. 16,00 – koncert promocyjny dla kandydatów
 • 1 kwietnia 2020 – – przesłuchania wstępne dla kandydatów

Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka kształci dzieci i młodzież w:

 • Szkole Muzycznej I stopnia o sześcioletnim i czteroletnim cyklu nauczania
 • Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia o ośmioletnim cyklu nauczania

Szkoła Muzyczna I stopnia jest szkołą artystyczną realizującą program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym.
Nauka odbywa się w dwóch cyklach:

 • sześcioletnim
 • czteroletnim

Do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia realizującą podstawę programową szkoły podstawowej może ubiegać się kondydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat albo 6 lat po odbyciu przez kandydata rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w zespole szkół.
Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat i nie więcej niż 10 lat albo 6 lat po podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do zespołu szkół, potwierdzonej opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w zespole szkół.

Nauka odbywa się na instrumentach:

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • harfa
 • gitara
 • flet
 • obój
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • waltornia
 • puzon
 • perkusja

Zajęcia odbywają się 2 – 3 w tygodniu w godzinach popołudniowych. W klasie I obejmują przedmioty:

 • Instrument główny 2 razy w tygodniu po 30′
 • Kształceniem słuchu 2 razy w tygodniu po 45′
 • Rytmika 1 raz w tygodniu – 45′

Czteroletni cykl nauczania

Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat i nie więcej jak 16 lat.

Nauka odbywa się na instrumentach:

 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • gitara
 • akordeon
 • flet
 • obój
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • waltornia
 • puzon
 • perkusja

Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. W klasie I obejmują przedmioty:

 • Instrument główny 2 razy w tygodniu po 45′
 • Kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45′

W klasach wyższych uczniowie uczęszczają na zajęcia chóru, orkiestry, grają w zespołach instrumentalnych.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi zajęcia muzyczne i ogólnokształcące w zakresie szkoły podstawowej. Szkoła dysponuje stołówką i świetlicą.

Badanie zdolności muzycznych

Kwalifikacja kandydatów do nauki w szkole, odbywa się na podstawie badania przydatności, którego celem jest określenie uzdolnien muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Badanie przydatności obejmuje : obserwację dziecka na zajęciach zbiorowych,
indywidualny sprawdzian predyspozycji muzycznych, polegający na zaśpiewaniu przygotowanej piosenki,
powtórzeniu usłyszanych dźwięków,
rozróżnianiu wysokości i ilości dźwięków,
wyklaskaniu lub wystukaniu usłyszanego motywu rytmicznego,
rozróżnianiu zmian w melodii
Wszystkie etapy przesłuchań są dla kandydatów obowiązkowe
Dla kandydatów do OSM I st. przeprowadza się sprawdzian dojrzałości szkolnej.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż pierwsza zdają egzamin z instrumentu i przedmiotów teoretycznych.
Uczniowie przyjęci na fortepian i gitarę muszą posiadać własny instrument – pianino, gitarę

W naszej szkole ważny jest każdy uczen. Nikt nie jest anonimowy. Bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie umożliwia rozwijanie indywidualnych zdolności dziecka. Małe liczebnie klasy pozwalają każdemu nauczycielowi na dobry kontakt z uczniem, wzajemne poznanie oraz przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji o jego postępach w nauce. Nauka muzyki rozwija w uczniach ich osobowość, sferę emocjonalną i estetyczną. Kształci twórcze myślenie a także samokontrolę w pracy.

Regulamin przyjęć kandydatów do Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka – POBIERZ

Zapraszamy chętnych do nauki w naszej szkole i życzymy wiele radości ze spotkań z muzyką.