Dostępność ZSM

Home / Dostępność ZSM

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Muzycznych
im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Muzycznych im.
M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej
zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony
internetowej Zespołu
Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej
.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo
zgodna
z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla
podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia
dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i
  słabosłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i
  słabosłyszących,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji
  dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami
przeglądu dostępności
.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olga Piwowar.
 • E-mail: o.piwowar@zsmdabrowa.edu.pl
 • Telefon: 32 262-01-62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej
  elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej
  elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej
  alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli
  żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji
  niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w
ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo
zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno
nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania
można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą
elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
  w Dąbrowie Górniczej
 • Adres: Dąbrowa Górnicza,
  ul. Wirgiliusza Grynia 17
 • E-mail: a.golkowska@zsmdabrowa.edu.pl
 • Telefon: 32 262-01-62

Skargę można złożyć również do Rzecznika
Praw Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

 • wejście do budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
  usytuowane jest od ul. Wirgiliusza Grynia,
 • wejście dla osób niepełnosprawnych jest usytuowane od strony
  obiektu sportowego, ze względu na umieszczenie platformy przyschodowej,
 • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu
  głównym sa pracownicy obsługi,
 • w budynku znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych,
  która umożliwia przedostanie się na wyższe kondygnacje,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • w budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów sa
  zgodne z prawem budowlanym,
 • do budynku może wejść osoba z psem asystującym,
 • w budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Breille’a, informacji
  głosowych i pętli indukcyjnych oraz brak możliwości skrzystania z
  tłumacza języka migowego,
 • na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem
  postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób
  niepełnosprawnych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści
przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • odwrócenie kontrastu,
 • podkreślenie linków,
 • czytelna czcionka,
 • zmiana koloru tła strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zaróno myszką, jak i samą
klawiaturą, za pomoca klawiszy: TAB

 • powiększenie rozmiaru czcionki CTRL++
 • pomniejszenie rozmiaru czcionki CTRL+-

RAPORTY

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego OSM 2021 – POBIERZ

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego SM 2021 – POBIERZ

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego ZSM 2021 – POBIERZ

Skip to content