Regulamin


Zesp Szk Muzycznych w Dbrowie Grniczej zaprasza 28-29 marca 2017 r na pit edycj Dbrowskiego Konkursu Gitarowego.

Opiek merytoryczn nad konkursem sprawuje dr hab. Tomasz Spaliski wykadowca Instytutu Muzyki Wydz. Artystycznego Uniwersytetu lskiego w Katowicach i nauczyciel Zespou Szk Muzycznych w Sosnowcu i w Tychach.Regulamin konkursu

 1. Dbrowski Konkurs Gitarowy jest imprez o zasigu oglnopolskim dla uczniw szk publicznych I stopnia oraz szk niepublicznych realizujcych program publicznych szk muzycznych I stopnia.
 2. Organizatorem V Dbrowskiego Konkursu Gitarowego jest Zesp Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej.
 3. Przesuchania konkursowe odbd si w dniu 28-29 marca 2017 r w Sali Kameralnej Zespou Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej, ul. Dbskiego 17.
 4. Konkurs jest jednoetapowy. Przesuchania odbd si w formie wystpu publicznego.
 5. Uczestnicy wystpi w kolejnoci ustalonej przez organizatorw, w trzech grupach wiekowych.
  • Grupa I klasa I i II cyklu szecioletniego oraz uczniowie klasy I cyklu czteroletniego urodzeni w 2007r i modsi
  • Grupa II - klasa III i IV cyklu szecioletniego oraz uczniowie klasy II cyklu czteroletniego urodzeni w 2004 r i modsi
  • Grupa III klasa V i VI cyklu szecioletniego oraz uczniowie klasy III i IV cyklu czteroletniego urodzeni w 2001 r i modsi
 6. W konkursie nie mog uczestniczy uczniowie czonkw jury.
 7. Laureaci I miejsca poprzedniej edycji mog wystpi w konkursie w wyszej grupie wiekowej ni w roku poprzednim.
 8. Uczestnicy Konkursu zobowizani s do wykonania programu okrelonego w zaczniku do regulaminu. Jury moe przerwa wystp, jeeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.
 9. Program konkursowy naley wykona z pamici. Kolejno wykonywanych utworw jest dowolna.
 10. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymaj dyplomy uczestnictwa, a laureaci nagrody i wyrnienia.
 11. Organizator zastrzega sobie moliwo zmian w organizacji konkursu.
 12. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania miejsc ex equo.
 13. Decyzje Jury s ostateczne.
 14. W celu zgoszenia uczniw do Konkursu naley przesa do 3 marca 2017 r formularz zgoszeniowy znajdujcy si na stronie szkoy.
 15. Wpisowe w kwocie 80 z od uczestnika naley wpaci na konto Rady Rodzicw Zespou Szk Muzycznych w Dbrowie Grniczej do dnia 3 marca 2017 r z dopiskiem konkurs gitarowy. Nr konta; 90 1560 1010 2148 2096 7059 0001 Getin Bank oddz. w Dbrowie Grniczej. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 16. Harmonogram przebiegu Konkursu zostanie ustalony przez organizatorw i nie podlega zmianie. Zostanie wysany do szk do 13 marca 2017 r.
 17. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do nagra audio, video oraz wykonywania dokumentacji fotograficznej dla celw archiwalnych oraz medialnych.
 18. Uczestnik konkursu wyraa zgod na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konkursu
 19. Zgoszenie do udziau w konkursie potwierdza akceptacj niniejszego regulaminu.


Wszelkie pytania i wtpliwoci prosz kierowa na adres organizatora - e.pasteczka@zsmdabrowa.edu.pl