Regulamin XXVI lskiego konkursu "Instrumenty Dte"
"Blacha dla najmodszych"

1

XXVI lski Konkurs INSTRUMENTY DTE "Blacha dla najmodszych" odbdzie si w ZSM im. M. Spisaka Dbrowie Grniczej w dniach 1-4 kwietnia 2019 r. Konkurs ma zasig oglnopolski. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a wsporganizatorem Zesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej.

2

Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • rozwijanie uzdolnie i promowanie osigni artystycznych uczniw
  • stworzenie moliwoci wspzawodnictwa wrd uczniw oraz zachcanie ich do ksztacenia muzycznego,
  • konfrontacja poziomu, oraz poszukiwa repertuarowych i wykonawczych,
  • popularyzacja instrumentw dtych wrd dzieci i modziey,
  • promocja miasta Dbrowa Grnicza
3

W Konkursie uczestniczy mog uczniowie szk muzycznych, klas instrumentw dtych blaszanych (trbka, waltornia. puzon. tuba. eufonium. sakshorn )

4

Uczestnicy Konkursu klasyfikowani bd w trzech grupach wiekowych :
  • I grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2009 r. i pniej - tylko jeden etap
  • II grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2006 r. i pniej - dwa etapy
  • III grupa dla uczestnikw urodzonych w roku 2003 r. i pniej - dwa etapy
  • Jury Konkursu powouje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
5

Uczestnicy Konkursu zobowizani s do wykonania programu okrelonego w zaczniku nr 1 do regulaminu. Ze wzgldw organizacyjnych czas prezentacji uczestnikw bdzie cile przestrzegany. Jury moe przerwa wystp, jeeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.

6

Uczestnicy bd klasyfikowani odrbnie w kadej grupie wiekowej zgodnie z regulaminem pracy Jury. Decyzje Jury s niepodwaalne i ostateczne. Ilo zgosze z jednej szkoy nie moe przekroczy omiu uczestnikw. Przewiduje si nagrody i dyplomy dla laureatw i wyrnionych.

7

Akompaniatorw zapewniaj szkoy delegujce uczniw na Konkurs.

8

Wystpy uczestnikw Konkursu mog by rejestrowane wycznie przez organizatorw.

9

Po zakoczeniu przesucha konkursowych Jury udziela konsultacji.

10

Laureat poprzednich konkursw (Grand Prix i Miejsce I) nie moe bra udziau w tej samej kategorii wiekowej.

11

Zgoszenia uczestnikw Konkursu naley przesa wypeniajc formularz zgoszeniowy zamieszczony na stronie szkoy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r.
W zwizku z ograniczon liczb uczestnikw decyduje kolejno zgosze dla poszczeglnych grup wiekowych.

12

Kolejno wystpw konkursowych uczestnikw poszczeglnych szk zostanie ustalona przez organizatorw i podana na stronie internetowej szkoy do dnia 10 marca 2019 r. Ze wzgldw organizacyjnych kolejno nie podlega zmianie.

13

Zgoszenie na konkurs jest rwnoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu oraz z wyraeniem zgody na przetwarzania danych osobowych uczestnikw na potrzeby XXVI lskiego Konkursu Instrumenty Dte "Blacha dla najmodszych"zgodnie z Art. 7 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych). Wyraenie zgody zawierajce klauzul informacyjn stanowi zacznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Zacznik nr 1: Program
Zacznik nr 2: Zgoda na udzia oraz klauzula informacyjnaZesp Szk Muzycznych im. M. Spisaka
ul. Wirgiliusza Grynia 17
41-310 Dbrowa Grnicza
tel/fax 32 262-01-62


Osoba do kontaktu; Jerzy lzak
e-mail; j.slezak@zsmdabrowa.edu.pl
tel. 606-959-573