Regulamin 1. II Konkurs Perkusyjny Tamburi di canto odbdzie si w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej w dniach 15 marca 2017 r. Konkurs ma zasig oglnopolski.
 2. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • stworzenie moliwoci wspzawodnictwa wrd uczniw oraz zachcanie ich do ksztacenia muzycznego na instrumentach perkusyjnych;
  • konfrontacja poziomu gry oraz poszukiwa repertuarowych i wykonawczych;
  • popularyzacja melodycznych instrumentw perkusyjnych;
  • stworzenie moliwoci wymiany dowiadcze pedagogw.
 3. Organizatorem Konkursu jest Zesp Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej.
 4. Uczestnikw Konkursu ocenia jury powoane przez organizatora.
 5. Decyzje jurorw s nieodwoalne, ostateczne i niepodwaalne.
 6. Kryteria oceniania uczestnikw: dobr repertuaru, poziom artystyczny, poziom techniczny, estetyka wykonawczo-artystyczna.
 7. Po zakoczonych przesuchaniach odbd si konsultacje metodyczne.
 8. Konkurs przeznaczony jest dla uczniw Szk Muzycznych I-stopnia i odbdzie si w formie jednoetapowego przesuchania z udziaem publicznoci.
 9. Kady uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
 10. Laureaci i wyrnieni otrzymaj nagrody rzeczowe i dyplomy laureata.
 11. Konkurs przeprowadzany bdzie na instrumentach:
  • dzwonki
  • ksylofon
  • wibrafon
  • marimba
 12. Konkurs odbdzie si w dwch grupach wiekowych:
  • grupa I (klasy II-III cyklu szecioletniego, klasa I-II cyklu czteroletniego urodzeni w 2005 roku i pniej);
  • grupa II (klasy IV-VI cyklu szecioletniego, klasa III-IV cyklu czteroletniego urodzeni w 2003 roku i pniej);
 13. Program konkursu ustala organizator w porozumieniu z przewodniczcym Jury. Uczestnicy Konkursu zobowizani s do wykonania programu okrelonego w zaczniku do regulaminu oraz do dostarczenia opisanych nut utworu dowolnego. Jury moe przerwa wystp, jeeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.
 14. Kolejno wykonywanych utworw dowolna, uczestnik wystpuje z wasnym akompaniatorem.
 15. Wyniki konkursu zostan opublikowane na stronie organizatora.
 16. Organizatorzy konkursu zastrzegaj sobie prawo do rejestrowania konkursu w formie audio i wideo.
 17. Uczestnik pokrywa koszty wpisowego, dojazdu, noclegu, wyywienia.
 18. Organizator zastrzega sobie moliwo zmian w organizacji konkursu.
 19. Zgoszenie na konkurs jest rwnoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu oraz z wyraeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnikw.


Zgoszenia wraz z kopi nut utworu dowolnego i potwierdzeniem wpisowego
w wysokoci 70 z. naley przesa do 10.02.2017 r. na adres szkoy:
Zesp Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka
90 1560 1010 2148 2096 7059 0001 Getin Bank
z dopiskiem: Tamburi di canto
41-300 Dbrowa Grnicza
Ul. Jakuba Dbskiego 17
tel. 32/262-01-62 fax 32/262-01-62
sekretariat@zsmdabrowa.edu.pl;
Harmonogram przesucha zostanie przesany do szk do 1.03.2017 r.
w przypadku rezygnacji wpisowe nie podlega zwrotowi;
Szczegowych informacji na temat konkursu udziela:
Kamil Taborek - kamil.taborek@gmail.com