Regulamin
  Z ogromn przyjemnoci pragniemy zaprosi Pastwa na III Oglnopolski Konkurs Perkusyjny "Tamburi di canto", ktry odbdzie si w Zespole Szk Muzycznych im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. W tej edycji w Jury konkursowym mamy zaszczyt goci wybitnych pedagogw i muzykw.
  Przewodniczcy Jury dr hab. Krzysztof Jaguszewski - Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Czonkowie Jury prof. Jan Pilch - Akadeimia Muzyczna w Krakowie
  dr hab. Jan Halat - Instytut Muzyki UMCS w Lublinie
  dr Piotr Sokowicz - Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
  Sekretarz Jury mgr Kamil Taborek - ZSM im. M. Spisaka w Dbrowie Grniczej
 1. III Konkurs Perkusyjny Tamburi di canto odbdzie si w Zespole Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej w dniach 25-26 kwietnia 2019 roku. Konkurs ma zasig oglnopolski. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej a wsporganizatorem Zesp Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej oraz Urzd Miejski w Dbrowie Grniczej.
 2. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • stworzenie moliwoci wspzawodnictwa wrd uczniw oraz zachcanie ich do ksztacenia muzycznego na instrumentach perkusyjnych;
  • konfrontacja poziomu gry oraz poszukiwa repertuarowych i wykonawczych;
  • popularyzacja melodycznych instrumentw perkusyjnych;
  • stworzenie moliwoci wymiany dowiadcze pedagogw.
 3. Uczestnikw Konkursu ocenia jury powoane przez Centrum Edukacji Artystycznej.
 4. Uczestnicy bd klasyfikowani odrbnie w kadej grupie wiekowej zgodnie z regulaminem pracy Jury. Decyzje Jury s ostateczne i niepodwaalne.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniw Szk Muzycznych I i II-stopnia i odbdzie si w formie jednoetapowego przesuchania z udziaem publicznoci.
 6. Kady uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
 7. Laureaci i wyrnieni otrzymaj dyplomy laureata oraz nagrody.
 8. Konkurs przeprowadzany bdzie na instrumentach:
  • dzwonki
  • ksylofon
  • wibrafon
  • marimba
 9. Konkurs odbdzie si w dwch grupach wiekowych:
  • I grupa dla uczestnikw urodzonych w 2009 r i pniej:
  • II grupa dla uczestnikw urodzonych w 2006 r i pniej.
 10. Uczestnicy konkursu zobowizani s do wykonania programu okrelonego w zaczniku nr 2 do regulaminu oraz do dostarczenia opisanych nut utworu dowolnego. Jury moe przerwa wystp jeeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.
 11. Po zakoczonych przesuchaniach odbd si konsultacje metodyczne.
 12. Wyniki konkursu zostan opublikowane na stronie organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji wystpw oraz wykorzystania nagra i wizerunku uczestnikwdo promocji konkursu oraz Zespou Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej.
 14. Uczestnik pokrywa we wasnym zakresie koszty dojazdu, noclegu i wyywienia.
 15. Zgoszenia uczestnikw do konkursu naley przesa wypeniajc formularz zgoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Zespou Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka w Dbrowie Grniczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. W zwizku z ograniczon liczb uczestnikw decyduje kolejno zgosze.
 16. Organizator zastrzega sobie moliwo zmian w organizacji konkursu.
 17. Zgoszenie na konkurs jest rwnoznaczne z akceptacj niniejszego regulaminu oraz z wyraeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnikw na potrzeby III Konkursu Perkusyjnego Tamburi di canto zgodnie z Art. 7 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osb fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (oglne rozporzdzenie o ochronie danych). Wyraenie zgody zawierajce klauzul informacyjn stanowi zacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 18. Kolejno wystpw konkursowych uczestnikw poszczeglnych szk zostanie ustalona przez organizatorw i podana na stronie internetowej szkoy do dnia 10 kwietnia 2019 roku. Ze wzgldw organizacyjnych kolejno nie podlega zmianie.


Zesp Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka
41-310 Dbrowa Grnicza
Ul. Wirgiliusza Grynia 17
tel. 32/262-01-62 fax 32/262-01-62
sekretariat@zsmdabrowa.edu.pl;
Osoba do kontaktu:
Kamil Taborek - tel. 664-768-428
tamburidicanto@gmail.com


Zgoda na udzia w III Oglnopolski Konkursie Perkusyjnym "Tamburi di canto"