Regulamin

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na III Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny “Tamburi di canto”, który odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej w dniach 25-26 kwietnia 2019 r. W tej edycji w Jury konkursowym mamy zaszczyt gościć wybitnych pedagogów i muzyków.
Przewodniczący Jury dr hab. Krzysztof Jaguszewski – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Członkowie Jury prof. Jan Pilch – Akadeimia Muzyczna w Krakowie
dr hab. Jan Halat – Instytut Muzyki UMCS w Lublinie
dr Piotr Sołkowicz – Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
Sekretarz Jury mgr Kamil Taborek – ZSM im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej

 1. III Konkurs Perkusyjny „Tamburi di canto” odbędzie się w Zespole Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej w dniach 25-26 kwietnia 2019 roku. Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej a współorganizatorem Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej oraz Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej.
 2. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • stworzenie możliwości współzawodnictwa wśród uczniów oraz zachęcanie ich do kształcenia muzycznego na instrumentach perkusyjnych;
  • konfrontacja poziomu gry oraz poszukiwań repertuarowych i wykonawczych;
  • popularyzacja melodycznych instrumentów perkusyjnych;
  • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń pedagogów.
 3. Uczestników Konkursu ocenia jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej.
 4. Uczestnicy będą klasyfikowani odrębnie w każdej grupie wiekowej zgodnie z regulaminem pracy Jury. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Muzycznych I i II-stopnia i odbędzie się w formie jednoetapowego przesłuchania z udziałem publiczności.
 6. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
 7. Laureaci i wyróżnieni otrzymają dyplomy laureata oraz nagrody.
 8. Konkurs przeprowadzany będzie na instrumentach:
  • dzwonki
  • ksylofon
  • wibrafon
  • marimba
 9. Konkurs odbędzie się w dwóch grupach wiekowych:
  • I grupa dla uczestników urodzonych w 2009 r i później:
  • II grupa dla uczestników urodzonych w 2006 r i później.
 10. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania programu określonego w załączniku nr 2 do regulaminu oraz do dostarczenia opisanych nut utworu dowolnego. Jury może przerwać występ jeżeli czas prezentacji przekroczy wyznaczony limit.
 11. Po zakończonych przesłuchaniach odbędą się konsultacje metodyczne.
 12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie organizatora.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji występów oraz wykorzystania nagrań i wizerunku uczestnikówdo promocji konkursu oraz Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej.
 14. Uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia.
 15. Zgłoszenia uczestników do konkursu należy przesłać wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. W związku z ograniczoną liczbą uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w organizacji konkursu.
 17. Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby III Konkursu Perkusyjnego „Tamburi di canto” zgodnie z Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody zawierające klauzulę informacyjną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 18. Kolejność występów konkursowych uczestników poszczególnych szkół zostanie ustalona przez organizatorów i podana na stronie internetowej szkoły do dnia 10 kwietnia 2019 roku. Ze względów organizacyjnych kolejność nie podlega zmianie.

 

Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka
41-310 Dąbrowa Górnicza
Ul. Wirgiliusza Grynia 17
tel. 32/262-01-62 fax 32/262-01-62
sekretariat@zsmdabrowa.edu.pl;
Osoba do kontaktu:
Kamil Taborek – tel. 664-768-428
tamburidicanto@gmail.com

Zgoda na udział w III Ogólnopolski Konkursie Perkusyjnym “Tamburi di canto” – POBIERZ