Dla kandydatw


Zapraszamy kandydatw do cyklu szecioletniego / dzieci do 8 roku ycia/ do udziau w zajciach umuzykalniajcych. Zebranie informacyjne dla rodzicw odbdzie si 5 marca 2018 r o godz. 16,30. Zajcia odbywa si bd jeden raz w tygodniu.
Na zajcia prosz przygotowa dziecku blok, kredki i obuwie zmienne.

Harmonogram rekrutacji

 • zajcia umuzykalniajce do uzgodnienia na zebraniu informacyjnym
 • 1 marca 2018 - dzie otwarty szkoy od 12,00 do 17,00
 • 5 kwietnia 2018 godz. 16,00 koncert promocyjnydla kandydatw
 • 15 kwietnia 2018 - ostatni dzie do skadania zgosze kandydatw
 • 9 maja 2018 - przesuchania wstpne dla kandydatw
Zesp Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka ksztaci dzieci i modzie w:
 • Szkole Muzycznej I stopnia
 • Oglnoksztaccej Szkole Muzycznej I stopnia.
Szkoa Muzyczna I stopnia jest szko artystyczn realizujc program ksztacenia muzycznego na poziomie podstawowym.
Nauka odbywa si w dwch cyklach:
 • szecioletnim
 • czteroletnim

Szecioletni cykl nauczania

Do klasy pierwszej Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej I stopnia moe ubiega si kondydat, ktry w danym roku kalendarzowym koczy 7 lat albo 6 lat z opini poradni PP o dojrzaoci szkolnej
Do klasy pierwszej Szkoy Muzycznej I stopnia o szecioletnim cyklu ksztacenia moe ubiega si kandydat, ktry w danym roku kalendarzowym koczy co najmniej 6 lat i nie wicej ni 10 lat.

Nauka odbywa si na instrumentach:
 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • altwka
 • wiolonczela
 • harfa
 • gitara
 • flet
 • obj
 • klarnet
 • saksofon
 • trbka
 • waltornia
 • puzon
 • perkusja

Zajcia odbywaj si 2 - 3 w tygodniu w godzinach popoudniowych.W klasie I obejmuj przedmioty:
 • Instrument gwny 2 razy w tygodniu po 30'
 • Ksztaceniem suchu 2 razy w tygodniu po 45'
 • Rytmika 1 raz w tygodniu - 45'


Czteroletni cykl nauczania

Do klasy pierwszej Szkoy Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu ksztacenia moe ubiega si kandydat, ktry w danym roku kalendarzowym koczy co najmniej 8 lat i nie wicej jak 16 lat.

Nauka odbywa si na instrumentach:
 • altwka
 • wiolonczela
 • gitara
 • akordeon
 • flet
 • obj
 • klarnet
 • saksofon
 • trbka
 • waltornia
 • puzon
 • perkusja

Zajcia odbywaj si 2 - 3 razy w tygodniu w godzinach popoudniowych. W klasie I obejmuj przedmioty:
 • Instrument gwny 2 razy w tygodniu po 45'
 • Ksztacenie suchu 2 razy w tygodniu po 45'

W klasach wyszych uczniowie uczszczaj na zajcia chru, orkiestry, graj w zespoach.

Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna I stopnia prowadzi zajcia muzyczne i oglnoksztacce w zakresie szkoy podstawowej. Szkoa dysponuje stowk i wietlic.


Badanie zdolnoci muzycznych


Kwalifikacja kandydatw do nauki w szkole, odbywa si na podstawie badania przydatnoci, ktrego celem jest okrelenie uzdolnien muzycznych, warunkw fizycznych i predyspozycji do nauki gry na okrelonym instrumencie. Badanie przydatnoci obejmuje : obserwacj dziecka na zajciach zbiorowych,
indywidualny sprawdzian predyspozycji muzycznych, polegajcy na zapiewaniu przygotowanej piosenki,
powtrzeniu usyszanych dwikw,
rozrnianiu wysokoci i iloci dwikw,
wyklaskaniu lub wystukaniu usyszanego motywu rytmicznego,
rozrnianiu zmian w melodii
Wszystkie etapy przesucha s dla kandydatw obowizkowe
Kandydaci ubiegajcy si o przyjcie do klasy programowo wyszej ni pierwsza zdaj egzamin z instrumentu i przedmiotw teoretycznych.
Uczniowie przyjci na fortepian i gitar musz posiada wasny instrument.


W naszej szkole wany jest kady uczen. Nikt nie jest anonimowy. Bezporedni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie umoliwia rozwijanie indywidualnych zdolnoci dziecka. Mae liczebnie klasy pozwalaj kademu nauczycielowi na dobry kontakt z uczniem, wzajemne poznanie oraz przekazywanie rodzicom na bieco informacji o jego postpach w nauce. Nauka muzyki rozwija w uczniach ich osobowo, sfer emocjonaln i estetyczn. Ksztaci twrcze mylenie a take samokontrol w pracy.


Regulamin przyj kandydatw do Zespou Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka

Zapraszamy chtnych do nauki w naszej szkole i yczymy wiele radoci ze spotka z muzyk.