Dla kandydatw


Zapraszamy kandydatw (dzieci do 7 roku ycia) do udziau w zajciach umuzykalniajcych. Zebranie informacyjne dla rodzicw odbdzie si 28 lutego 2019 r o godz. 16,30. Zajcia odbywa si bd jeden raz w tygodniu.
Na zajcia prosz przygotowa dziecku blok, kredki i obuwie zmienne.

Harmonogram rekrutacji

 • 7 luty 2019 - dzie otwarty szkoy
 • 28 luty 2019 - spotkanie informacyjne o godz. 16,30
 • 5 marca 2019 - zajcia umuzykalniajce
 • 7-12 marca 2019 - zajcia umuzykalniajce
 • 14,19 marca 2019 - zajcia umuzykalniajce
 • 21 marca 2019 - zajcia umuzykalniajce
 • 26 marca 2019 godz. 16,00 - koncert promocyjny dla kandydatw
 • 26 marca 2019 - ostatni dzie do skadania zgosze kandydatw
 • 27 marca 2019 - przesuchania wstpne dla kandydatw
 • 10 maja 2019 - przesuchania wstpne dla kandydatw II termin
Zesp Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka ksztaci dzieci i modzie w:
 • Szkole Muzycznej I stopnia o szecioletnim i czteroletnim cyklu nauczania
 • Oglnoksztaccej Szkole Muzycznej I stopnia o omioletnim cyklu nauczania
Szkoa Muzyczna I stopnia jest szko artystyczn realizujc program ksztacenia muzycznego na poziomie podstawowym.
Nauka odbywa si w dwch cyklach:
 • szecioletnim
 • czteroletnim


Do klasy pierwszej Oglnoksztaccej Szkoy Muzycznej I stopnia realizujc podstaw programow szkoy podstawowej moe ubiega si kondydat, ktry w danym roku kalendarzowym koczy 7 lat albo 6 lat po odbyciu przez kandydata rocznego obowizkowego przygotowania przedszkolnego lub posiadajcego opini poradni psychologiczno-pedagogicznej o moliwoci rozpoczcia nauki w zespole szk.
Do klasy pierwszej Szkoy Muzycznej I stopnia o szecioletnim cyklu ksztacenia moe ubiega si kandydat, ktry w danym roku kalendarzowym koczy co najmniej 7 lat i nie wicej ni 10 lat albo 6 lat po podjciu decyzji o przyjciu dziecka do zespou szk, potwierdzonej opini poradni psychologiczno-pedagogicznej o moliwoci rozpoczcia nauki w zespole szk.

Nauka odbywa si na instrumentach:
 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • altwka
 • wiolonczela
 • harfa
 • gitara
 • flet
 • obj
 • klarnet
 • saksofon
 • trbka
 • waltornia
 • puzon
 • perkusja

Zajcia odbywaj si 2 - 3 w tygodniu w godzinach popoudniowych. W klasie I obejmuj przedmioty:
 • Instrument gwny 2 razy w tygodniu po 30'
 • Ksztaceniem suchu 2 razy w tygodniu po 45'
 • Rytmika 1 raz w tygodniu - 45'


Czteroletni cykl nauczania

Do klasy pierwszej Szkoy Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu ksztacenia moe ubiega si kandydat, ktry w danym roku kalendarzowym koczy co najmniej 8 lat i nie wicej jak 16 lat.

Nauka odbywa si na instrumentach:
 • skrzypce
 • altwka
 • wiolonczela
 • gitara
 • akordeon
 • flet
 • obj
 • klarnet
 • saksofon
 • trbka
 • waltornia
 • puzon
 • perkusja

Zajcia odbywaj si 2 - 3 razy w tygodniu w godzinach popoudniowych. W klasie I obejmuj przedmioty:
 • Instrument gwny 2 razy w tygodniu po 45'
 • Ksztacenie suchu 2 razy w tygodniu po 45'

W klasach wyszych uczniowie uczszczaj na zajcia chru, orkiestry, graj w zespoach instrumentalnych.

Oglnoksztacca Szkoa Muzyczna I stopnia prowadzi zajcia muzyczne i oglnoksztacce w zakresie szkoy podstawowej. Szkoa dysponuje stowk i wietlic.


Badanie zdolnoci muzycznych


Kwalifikacja kandydatw do nauki w szkole, odbywa si na podstawie badania przydatnoci, ktrego celem jest okrelenie uzdolnien muzycznych, warunkw fizycznych i predyspozycji do nauki gry na okrelonym instrumencie.
Badanie przydatnoci obejmuje : obserwacj dziecka na zajciach zbiorowych,
indywidualny sprawdzian predyspozycji muzycznych, polegajcy na zapiewaniu przygotowanej piosenki,
powtrzeniu usyszanych dwikw,
rozrnianiu wysokoci i iloci dwikw,
wyklaskaniu lub wystukaniu usyszanego motywu rytmicznego,
rozrnianiu zmian w melodii
Wszystkie etapy przesucha s dla kandydatw obowizkowe
Dla kandydatw do OSM I st. przeprowadza si sprawdzian dojrzaoci szkolnej.
Kandydaci ubiegajcy si o przyjcie do klasy programowo wyszej ni pierwsza zdaj egzamin z instrumentu i przedmiotw teoretycznych.
Uczniowie przyjci na fortepian i gitar musz posiada wasny instrument - pianino, gitar


W naszej szkole wany jest kady uczen. Nikt nie jest anonimowy. Bezporedni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie umoliwia rozwijanie indywidualnych zdolnoci dziecka. Mae liczebnie klasy pozwalaj kademu nauczycielowi na dobry kontakt z uczniem, wzajemne poznanie oraz przekazywanie rodzicom na bieco informacji o jego postpach w nauce. Nauka muzyki rozwija w uczniach ich osobowo, sfer emocjonaln i estetyczn. Ksztaci twrcze mylenie a take samokontrol w pracy.


Regulamin przyj kandydatw do Zespou Szk Muzycznych im. Michaa Spisaka

Zapraszamy chtnych do nauki w naszej szkole i yczymy wiele radoci ze spotka z muzyk.