ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Dostępność

Dostępność

Dostępność strony internetowej

| POBIERZ

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej

Zespół Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • •     filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i słabosłyszących,
 • •     część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • •     brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • •     dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Wyłączenia

 • • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Olga Piwowar.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 32 262-01-62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. M. Spisaka
 • Adres: ul. Wirgiliusza Grynia 17, 41-310 Dąbrowa Górnicza
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: 32 262-01-62

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku Zespołu Szkół Muzycznych jest usytuowane od ul. Wirgiliusza Grynia.
 2. Wejście dla niepełnosprawnych jest usytuowane od strony obiektu sportowego,
  ze względu na umieszczenie platformy
 3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 4. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na
 5. W budynku szkoły korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym.
 6. W budynku trzykondygnacyjnym jest platforma dla niepełnosprawnych, która umożliwia osobom przedostanie się na wyższe
 7. W budynku szkoły nie ma informacji głosowych, pętli
 8. Na terenie placówki nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym
  dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 10. Na terenie Zespołu Szkół Muzycznych nie ma możliwości skorzystania z tłumacza
  języka migowego. W przypadku zebrań z rodzicami jest możliwość zatrudnienia tłumacza z zewnątrz.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby
niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu, odwrócenie kontrastu,
podkreślenie linków, czytelna czcionkę, zmiana koloru tła strony.
Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką, jak i samą klawiaturą,
za pomocą klawiszy: TAB
powiększenie rozmiaru czcionki CTRL + + pomniejszenie rozmiaru czcionki CTRL + –
Skip to content