ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Opis badania przydatności kandydatów

Kwalifikacja kandydatów do nauki w szkole odbywa się na podstawie badania przydatności, którego celem jest określenie uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

W czasie badania predyspozycji słuchowych, komisja obserwuje i ocenia:

 • wrażliwość muzyczną (zaśpiewanie piosenki, umiejętność poruszania się do muzyki zgodnie z jej charakterem),
 • umiejętność słuchowego dostrzegania podobieństw i różnic w melodii,
 • umiejętność słuchowego rozróżniania dźwięków wysokich i niskich,
 • umiejętność słuchowego rozpoznawania ilości dźwięków (jeden, wiele),
 • umiejętność powtórzenia melodii głosem,
 • umiejętność powtórzenia rytmu głosem i za pomocą rąk.

W czasie badania predyspozycji manualnych do gry na określonym instrumencie komisja uwzględnia:

 • wzrost kandydata,
 • budowę rąk, dłoni, palców,
 • budowę aparatu mowy (uzębienie, kształt ust), w przypadku wyboru instrumentu dętego.

Wszystkie etapy przesłuchań są dla kandydatów obowiązkowe. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy programowo wyższej niż pierwsza, zdają egzamin z instrumentu i przedmiotów teoretycznych. Uczniowie przyjęci na fortepian i gitarę muszą posiadać własny instrument – pianino, gitarę.

Każdy członek komisji przyznaje punkty za poszczególne zadania:

 • badanie umiejętności śpiewania (1-25 pkt.),
 • badanie słuchu muzycznego (1-25 pkt.),
 • badanie pamięci muzycznej (1-25 pkt.),
 • badanie poczucia rytmu (1-25 pkt.).

Ostateczną ocenę przydatności stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji. Kandydaci, którzy uzyskali minimum 18 pkt. jako ostateczną ocenę z badania przydatności, zostają zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów z badania przydatności kandydata i ograniczonej liczby miejsc, którą dysponuje szkoła, stosuje się kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

Skip to content