ul. Wirgiliusza Grynia 17

41-310 Dąbrowa Górnicza

Tel.: (32) 262 01 62

Fax: (32) 262 01 62

Zasady przyjmowania

Zasady przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej OSM I st. oraz SM I st.

Do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, realizującej podstawę programową ośmioletniej szkoły podstawowej, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat albo 6 lat po odbyciu przez kandydata rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki.

Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat i nie więcej niż 10 lat lub 6 lat posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki.

Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia, może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat i nie więcej niż 16 lat.

Szkoła prowadzi konsultacje dla kandydatów w czasie Dni Otwartych Szkoły, podczas których rodzice/opiekunowie prawni mogą skonsultować się z nauczycielami w celu wstępnego sprawdzenia uzdolnień kandydata oraz jego predyspozycji i zainteresowań. Uczestnictwo w konsultacjach nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły.

Rodzice kandydata składają do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:
• wniosek o przyjęcie do szkoły,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej.

Wymagane dokumenty rodzice kandydata składają w sekretariacie szkoły lub przesyłają przez formularz Google w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny.

Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej odbywa się na podstawie badania przydatności, które zostaje przeprowadzone w terminie wyznaczonym przed Dyrektora szkoły.
W celu przeprowadzenia badania przydatności, Dyrektor powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania oraz uzyskaną przez nich punktację.

W terminie  do 7 dni od dnia zakończenia badania przydatności, komisja przedstawia do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów, uszeregowane w kolejności alfabetycznej (umieszczenie nazwiska kandydata na liście zakwalifikowanych nie oznacza przyjęcia do szkoły).

Zasady przyjmowania kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza OSM I st. oraz SM I st.

Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza (zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły). Dla w/w kandydata przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły, spośród nauczycieli tej szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Protokół jest przechowywany w szkole przez cały okres kształcenia ucznia.
Dyrektor szkoły na podstawie wyniku egzaminu kwalifikacyjnego zawartego w protokole, a także na podstawie możliwości organizacyjnych szkoły, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza. Istotnym kryterium jest dostępność miejsc na wybranym przez kandydata instrumencie.

Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikających ze zmiany szkoły, uczeń uzupełnia w warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
Decyzje komisji są niepodważalne, a odwołania rodziców/opiekunów prawnych mogą dotyczyć wyłącznie procedur przeprowadzania badania przydatności.

Skip to content